Protokoll styrelsemöte 240307
 
Närvarande: Susanna Horak Pedersen, Evelina Sande Idenfelt, Emma Karlsfors samt Louise Bowman
 
§ 1 Susanna öppnar mötet.
 
§2 Susanna utses som sekreterare och Louise och Emma som justerare; smidigt att Louise justerar först, skickar till Emma som justerar och sedan lägger in på hemsidan.
 
§3 Genomgång av förra protokollet: Susanna har varit i kontakt med Karin Bergmark vars mail tidigare är delat. Lite tveksamt intresse därifrån men Susanna ska pratas vid per telefon (vilket vi ej har hunnit att få till) för att se om hon kan tänka sig det lite längre fram) Återkommer när samtal med henne förts.
 
Evelina träffat Karin Boyer men ännu ej fått protokollen.
 
Praktikertjänst har delat sin medlemslista som skickas vidare till Emma för uppdatering av vår egen medlemslista. Evelina meddelar Emma vilka som har betalat in sedan förra styrelsemötet.
 
När listan är uppdaterad så meddelas Susanna, som författar mail till medlemmarna och därefter så drar vi igång WhatsApp gruppen.
Vi delar upp medlemmarna mellan oss för att lägga in dem i WhatsApp gruppen, Emma delar ut när listan är klar
Emma har fått positiv feedback på en sådan grupp från en del medlemmar.
 
 
Evelina har pratat med Sofia Ehrström som tackat ja till att föreläsa om moderna operationsmetoder.
Susanna har pratat med Johanna Schmidt om Letrozol stimulering och hon var positiv men kunde inte garantera personlig närvaro varför vi avvaktar och ser om det evt. kan skötas på länk men klart att personlig är bättre. Evelina ska på Livios utbildningsdag (20/3) och ska se om någon där kan föreläsa.
Susanna ska höra om Inger Sundström Poromaa kan prata om testosteron (och evt progesteron) med tanke på artikeln hon skrivit som heter ”Progesteron friend or foe”
 
Louise har preliminärbokat lokal som ligger centralt i Sthml, Praktikerstjänsts Lokal, bra för konferenser
Kostar 10 000 kr exkl. moms för 2 dagar
Tillkommer Fika (67 kr)em Dag 1 samt fika fm Dag 2 samt lunch (125 kr) för de som vill avslutningsdagen.
 
Stor extra kostnad för mat på plats varför vi funderar på en middag på kvällen på restaurant i närheten. Evelina rekar
 
Deltagarna får betala rest, boende och middag själva.
Vi ska se om vi kan hålla nere kostnaden så mycket som möjligt, och vi får fråga Katarina och Teresia om arvoden till föreläsare samt ersättning för resor.
Kanske att något delvis kan betalas av tex arvodena och att deltagarna får dela på lokalen.
 
Annonsen för Privatgynekologernas förening var med i senaste Kvinnoläkaren men fel kontaktpersoner var namngivna. Susanna har kontaktat redaktören om det.
Kvitto fanns med på senaste mailet, men det är lite uppdaterat.
 
Susanna ska på ÖV kursen och prata med kursledningen om evt. samarbete och hur de evt. ser på det. Den går 18-19/3 så jag återkommer efter det.
 
Nästa möte planerat per distans rel snart 11/4.
 
Vid datorn
 
Susanna Horak Pedersen
 
 
 
Justerare
 
 
 
Emma Karlsfors                                                                              Louise Bowman

Protokoll Privatgynekologernas årsmöte 210930

Möte via Zoom
Deltagare: Karin Bergmark, Katarina Johansson, Catharina Hofte, Teresia Ondrasek Jonsson, Kerstin Gullberg, Karin Boyer, Åsa Hiller, Charlotta Wållgren, Maria Olsson, Catarina Asplund Isaksson, Olga Lindkvist, Krister Gullberg, Ann-Marie Wiksten, Hedvig Andersson, Rebecka Kaplan-Sturk, Daniel Murkes, Folke Flam, Åsa Lindholm, Cecilia Lundgren, Maria Palmquist, Linda Hamra. Helene Muhr.

1. Teresia Ondrasek Jonsson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat och Karin Bergmark går igenom det praktiska.
2. Årsmötet förklarar mötet behörigt utlyst.
3. Till mötesordförande väljs Teresia Ondrasek Jonsson. Till mötessekreterare väljs Karin Boyer.
4. Ordförande Teresia Ondrasek Jonsson och Catharina Hofte väljs att justera protokollet.
5. Dagordningen godkänns.
6. Sekreterare Karin Boyer föredrar styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga.
7. Katarina Johansson föredrar revisor Catharina Lyckeborgs berättelse. Se bilaga Revisionsberättelse. Kassör Katarina Johansson redogör för föreningens ekonomi. Se bilaga Bokslut.
8. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.
9. Inga motioner har inkommit från medlemmar. 
10. Årsmötet fastställer att arvode till styrelsen tas ut i form av reducerad avgift på utbildningsresan. Revisorns arvode fastställs till 0 kr
11. Årsavgiften beslutas kvarstå oförändrad till 200 kr
12. Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen; Katarina Johansson (omval), Teresia Ondrasek Jonsson (omval), Catharina Hofte (omval) och Karin Boyer (omval).
13. Styrelseposter fördelas enligt följande; Teresia Ondrasek Jonsson, ordförande, Katarina Johansson kassör, Karin Boyer sekreterare och Catharina Hofte webmaster.
14. Till föreningens representant i SPLF och vid taxeförhandlingar väljs Katarina Johansson.
15. Rapport från SPLF.
Katarina hänvisar till nyhetsbreven från SPLF. Inget nytt arr rapportera sedan senaste brev. 
16. Ingen rapport från vårdvalsgruppen.
17. Catharina Lyckeborg väljs till revisor (omval), Sophia Ehrström väljs till revisorssuppleant (omval).
18. Till valberedning välj Åsa Hiller, omval (sammankallande) och Daniel Murkes samt Åsa Lindholm, omval.
19. Utbildningsresan:
Genomgång hur resorna tidigare varit upplagda.
Det framkom argument för och emot resa utomlands. Alla verkade överens om att det viktiga är att ses fysiskt samt det vetenskapliga programmet.
Dimirios Chantzichristos kan tänka sig att föreläsa igen fysiskt, meddelar Karin Bergmark.
20. Övriga frågor:
Helene Muhr, Region Kalmar, informerar om att SKR har bett om information kring kösituationen för enskilda privata gynekologer och undrar hur detta bör bemötas? Regionen refererar till vårdgarantin. Helene har protesterat. Det har visat sig att frågan saknar beslutsunderlag. Regionen har backat och ärendet är avslutat.
Tips på aktuell artikel om privatläkarnas arbetssituation: Maciej Zaremba DN 22/9, 23/9 samt replik 27/9 2021.

21. Årsmötet avslutas.

Sekreterare Karin Boyer

Justeras                                                                       Justeras
Teresia Ondrasek Jonsson                                   Catharina Hofte        

                                                                                 
 

Protokoll Privatgynekologernas årsmöte 200924 

Möte via Zoom
Deltog: Karin Bergmark, Ilona Barnard, Katarina Johansson, Catharina Hofte, Teresia Ondrasek Jonsson, Kerstin Gullberg, Catharina Lyckeborg, Åsa Lindholm, Helene Wennerström, Karin Boyer, Åsa Hiller, Sophia Ehrström, Olga, Helene Muhr.


1. Ilona Barnard hälsar allavvälkomna och förklarar årsmötet öppnat.
2. Årsmötet förklarar mötet behörigt utlyst.
3. Till mötesordförande väljs Ilona Barnard. Till mötessekreterare väljs Teresia Ondrasek Jonsson.
4. Ordförande Ilona Barnard och Helene Wennerström väljs att justera protokollet.
5. Dagordningen godkänns.
6. Ordförande Ilona Barnard föredrar styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga.
7. Revisor Catharina Lyckeborg föredrar revisorns berättelse. Se bilaga. Kassör Katarina Johansson redogör för föreningens ekonomi. Se bilaga.
8. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.
9. Inga motioner har inkommit från medlemmar. En övrig fråga från Helene Muhr, vg se punkt 21.
10. Årsmötet fastställer att arvode till styrelsen tas ut i form av reducerad avgift på utbildningsresan. Revisorns arvode fastställs till 0 kr
11. Årsavgiften beslutas kvarstå oförändrad till 200 kr
12. Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen; Katarina Johansson (omval), Teresia Ondrasek Jonsson (omval) och Catharina Hofte (omval). Karin Boyer ny styrelsemedlem. Ilona Barnard har valt att avgå pga förestående pension.
13. Styrelseposter fördelas enligt följande; Teresia Ondrasek Jonsson, ordförande, Katarina Johansson kassör, Karin Boyer sekreterare och Catharina Hofte webmaster.
14. Till föreningens representant i SPLF och vid taxeförhandlingar väljs Katarina Johansson.
15. Rapport från SPLF.
Katarina Johansson redogör; man har möten ca 1g/mån.
Planeras taxeförhandling men SKL ville inte förhandla, påtryckning har skett. Man diskuterar momsfrågan men det är extremt rörigt, frågan är nu på regeringsnivå men inget klart besked ännu. Katarina uppmanar oss att läsa nyhetsbreven från SPLF för att hålla oss uppdaterade.
16. Rapport från vårdvalsgruppen.
Catharina Lyckeborg redogör; Det genomfördes en revision 1/5, beslutades att ersättning för operationer skulle räknas upp. Däremot fick man ej höjd ersättning för dysplasiutredningar. Corona-tiden: bättre ersättning för patientkontakt via webben jmf med ordinarie telefonmöte. Dock har inte alla mottagningar fått betalt för webmöten, verkar vara ojämlikt även inom Stockholm.
17. Catharina Lyckeborg väljs till revisor (omval), Sophia Ehrström väljs till revisorssuppleant (nyval).
18. Till valberedning utses Åsa Hiller (sammankallande), Åsa Lindholm samt Ilona Barnard
19. Styrelsen önskar och hoppas kunna genomföra resan till Camogli nästa år. Hotellet är preliminärbokat till v 38 (22-26/9 2021)
20. Marie Bixo/SFOG har ställt en fråga till föreningen gällande ev fortbildningskurs för öppenvårdsgynekologer i SFOG´s regi. Man vill ha feedback på förslaget. Vi enas om att skapa en arbetsgrupp som ska titta på förslaget och återkoppla till Marie Bixo. Arbetsgruppen består av Katarina Johansson (sammankallande), Helene Muhr, Åsa Lindholm, Karin Boyer och Teresia Ondrasek Jonsson.
21. Övrig fråga
Helene Muhr ställde en fråga ang taxan. Det gäller om man gör ultraljud av bäckenbotten, sk 3D-ultraljud. Borde vara en annan taxa/ersättning för detta. Kan jämföras med urologerna som gör rektalt ultraljud av prostatan, får bättre betalt, kring 2400kr.
Utvidgad diskussion kring taxan, saknas fortfarande ersättning för prolapsring, tolksamtal. SKR vill helst ej ha in fler särskilda åtgärder.
Stor variation i landet när det gäller ersättning. Östergötland har fått ersättning för prolapsring, 450kr utöver normalt besök. Beslut taget på tjänstemannanivå, ej centralt. I Sörmland får man ersättning för indicierat vaginalt ultraljud, 2000kr.

22. Årsmötet avslutas och Ilona Barnard tackar för sig.


Sekreterare    
Teresia Ondrasek Jonsson            

Justeras                Justeras
Ilona Barnard            Helene Wennerström


 


Protokoll Privatgynekologernas årsmöte Vodice 190927


1. Ilona Barnard hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
2. Årsmötet förklarar mötet behörigt utlyst.
3. Till mötesordförande väljs Ilona Barnard. Till mötessekreterare väljs Teresia Ondrasek Jonsson.
4. Ordförande Ilona Barnard och Malin Strömberg, Härnösand väljs att justera protokollet.
5. Dagordningen godkänns.
6. Ordförande Ilona Barnard föredrar styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga.
7. Revisorsuppleant Britt-Marie Carsjö föredrar revisorns berättelse. Se bilaga. Kassör Katarina Johansson redogör för föreningens ekonomi. Se bilaga. Ekonomin är god, utgifterna få. De flesta styrelsemötena har varit telefonmöten. 
8. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.
9. Inga motioner har inkommit från medlemmar.
10. Diskussion, ”Tillkommande åtgärd PCB”. Olika regler i landet om ersättning när det gäller spiral ut/in och med/utan PCB. Malmö och Region Skåne nekades ersättning för PCB i samband med spiral ut. I Östergötland, Sörmland, Västra Götaland, Västernorrland och Kalmar är det dock ok med tillägg för PCB både vid spiral ut och in.
11. Årsmötet fastställer att arvode till styrelsen tas ut i form av reducerad avgift på utbildningsresan. Revisorns arvode fastställs till 0 kr. 
12. Årsavgiften beslutas kvarstå oförändrad till 200 kr
13. Valberedningen föreslår att styrelsen sitter kvar för 2019. Styrelsen består alltså av Ilona Barnard (omval), Katarina Johansson (omval), Teresia Ondrasek Jonsson (omval) och Catharina Hofte (omval).
14. Sittande styrelse sitter kvar. Oförändrade uppdrag; Ilona Barnard ordförande, Katarina Johansson kassör, Teresia Ondrasek Jonsson sekreterare och Catharina Hofte webmaster.
15. Till föreningens representant i SPLF och vid taxeförhandlingar väljs Katarina Johansson.
16. Rapport från SPLF.
Katarina Johansson redogör för detta. Utredning pågår, Anna Nergård är utredare av utformningen av primärvården. Rapport kommer.
17. Rapport från vårdvalsgruppen.
Man planerar att för första gången förhandla vårdvalsersättningen i Stockholm.
18. Catharina Lyckeborg väljs till revisor (omval), Britt-Marie Carsjö väljs till revisorssuppleant (omval).
19. Helen Wennerström, Inger Alenius och Anna-Maria Kanold kvarstår i valberedningen. Helen Wennerström väljs till sammankallande.
20. Kommande utbildningsresa planeras till 23-27/9 2020.
Det väcktes en fråga från en medlem; frågan om att ha utbildningsresan på närmare destination, såsom svenskt spahotell, nordeuropeisk destination eller överhuvudtaget något annat mål dit det finns möjlighet att resa utan flyg. Det skulle vara i linje med minskning av klimatpåverkan, något som även Läkarförbundet numera stödjer.
 Mötet beslutade att ha en omröstning kring denna fråga och 12 medlemmar röstade för ett möte i Sverige medan 18 medlemmar röstade för ett möte utomlands.
21. Ilona Barnard förklarar årsmötet avslutat.

Sekreterare    
Teresia Ondrasek Jonsson            

Justeras                Justeras
Ilona Barnard      Malin Strömberg
 


Protokoll årsmöte 180928 

1. Ilona Barnard hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 
2. Årsmötet förklarar mötet behörigt utlyst. 
3. Till mötesordförande väljs Ilona Barnard. Till mötessekreterare väljs Teresia Ondrasek Jonsson. 
4. Ordförande Ilona Barnard och Helene Wennerström väljs att justera protokollet. 
5. Dagordningen godkänns. 
6. Ordförande Ilona Barnard föredrar styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga. 
7. Revisor Catharina Lyckeborg föredrar revisorns berättelse. Se bilaga. Kassör Katarina Johansson redogör för föreningens ekonomi. Se bilaga. Ekonomin är god, utgifterna få. De flesta styrelsemötena har varit telefonmöten. 
8. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2017. 
9. Inga motioner har inkommit från medlemmar. 
10. Årsmötet fastställer att arvode till styrelsen tas ut i form av reducerad avgift på utbildningsresan. Revisorns arvode fastställs till 0 kr. Årsmötet beslutar om ersättning för viss del av inkomstbortfall vid representation av föreningen vid vissa möten. 
11. Årsavgiften beslutas kvarstå oförändrad till 200 kr 
12. Valberedningen föreslår att styrelsen för 2018 ska bestå av Ilona Barnard (omval), Katarina Johansson (omval) och Teresia Ondrasek Jonsson (omval). Catharina Hofte väljs in i styrelsen. Johanna Andersson har valt att avgå som webmaster. 
13. Mötet väljer enligt valberedningens förslag Ilona Barnard till ordförande, Katarina Johansson till kassör, Teresia Ondrasek Jonsson till sekreterare och Catharina Hofte till webmaster. 
14. Till föreningens representant i SPLF och vid taxeförhandlingar väljs Ulf Zachrisson och Katarina Johansson. 
15. Rapport från SPLF. 
Ulf Zachrisson redogör: 
Utredare för taxan är Anna Nergård. 
Finns skrivelse till socialdepartementet angående förnyelse av taxan samt kravet på god kontinuitet/tillgänglighet. 
Förhandling av taxan för 2019 pågår, budet just nu är 0 kr. 
Det finns ca 20 taxeläkare i gruppen (Sveriges Privatgynekologer) idag. 
Momsfrågan; all personaluthyrning skall momsbeläggas. Även alla fakturor till vårdbolag skall momsbeläggas. Man pratar om övergångsregler men ingen vet tidsplan. Tydligen ej retroaktivt. 
16. Rapport från vårdvalsgruppen. 
Catharina Lyckeborg redogör: 
Man talar om revison av de som har tilläggsåtaganden, såsom dysplasiutredningar. Kommer att ske en omfördelning av pengar/ersättning. 
17. Catharina Lyckeborg väljs till revisor (omval), Britt-Marie Carsjö väljs till revisorssuppleant (omval). 
18.Inger Alenius, Helen Wennerström och Anna-Maria Kanold kvarstår i valberedningen. Inger Alenius är sammankallande. 
19. Kommande utbildningsresa planeras till 190925-29. Årsmötet tycker att det är ok att man återkommer/cirkulerar mellan tidigare resmål som man ansett vara bra. 
20. Man önskar att hemsidan blir mer användbar. Kan användas för att annonsera utbildningsresor, bra sätt att informera varandra inom föreningen. Finns också önskan om att man kan lägga ut mottagningar som är till salu/skall överlåtas på hemsidan. 
Vi diskuterar styrelsens policy angånde utbildningsresorna. Årsmötet stödjer beslutet att behålla deltagaravgift och medföljadeavgift. Inga fler varianter och inga barn med på resorna. 
21. Ilona Barnard förklarar årsmötet avslutat. 

Sekreterare 
Teresia Ondrasek Jonsson 

Justeras                        Justeras 
Ilona Barnard              Helene Wennerström 


Protokoll årsmöte 170929
 
1. Ilona Barnard hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat.
2. Årsmötet förklarar mötet behörigt utlyst.
3. Till mötesordförande väljs Ilona Barnard. Till mötessekreterare väljs Teresia Ondrasek Jonsson.
4. Ordförande Ilona Barnard  och Agneta Ehrenborg väljs att justera protokollet.
5. Dagordningen godkänns.
6. Ordförande Ilona Barnard föredrar styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga.
7. Revisor Catharina Lyckeborg Heimburger föredrar revisorns berättelse. Se bilaga. Kassör Katarina Johansson redogör för föreningens   ekonomi. Se bilaga. Ekonomin är god, utgifterna få. De flesta styrelsemötena har varit telefonmöten.
8. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
9. Inga motioner har inkommit från medlemmar.
10. Årsmötet fastställer att arvode till styrelsen tas ut i form av reducerad avgift på utbildningsresan. Revisorns arvode fastställs till 0 kr. Årsmötet beslutar om ersättning för viss del av inkomstbortfall vid representation av föreningen vid vissa möten. I detta fall beslutas om 6000 kr i ersättning retroaktivt till Eva Hardmeier vid representation av föreningen vid möte ang Standardiserat vårdförlopp vulvacancer i Stockholm 170511-12.
11. Årsavgiften beslutas kvarstå oförändrad till 200 kr
12. Valberedningen föreslår att styrelsen för 2017 ska bestå av Ilona Barnard (omval), Katarina Johansson (omval), Johanna Andersson (omval) och Teresia Ondrasek Jonsson (omval).
13. Mötet väljer enligt valberedningens förslag Ilona Barnard till ordförande, Katarina Johansson till kassör, Johanna Andersson till webmaster och Teresia Ondrasek Jonsson till sekreterare.
14. Till föreningens representant i SPLF och vid taxeförhandlingar väljs Dan Zachrisson.
15. Rapport från SPLF.
Dan Zackrisson redogör:
Utredare för nya taxan är Harriet Wallberg.
Man önskar taxan kvar, skall modifieras. Man önskar få bort vissa begränsningar i taxan såsom vikarieregler och 35-timmarsregeln.
Medlemskap i servicebolag är obligatoriskt om man är medlem i SPLF. Avgiften till servicebolaget är avdragsgill, resulterar i en sänkt privat avgift.
Det finns ca 1000 taxeläkare idag.
Det är ok att sälja en etablering trots att det finns vårdval. Detta har skett för allmänläkare ute i landet.
Stor skillnad i villkor beroende på om man arbetar på taxan/fria nyttigheter eller vårdval. Skillnader ffa i rapportering och krav.
16. Rapport från vårdvalsgruppen
Kort sammanfattning finns på hemsidan. Margareta Westerlind har avgått, ej deltagit på möten.
Vårdval innebär att man inte får sitta som ensam gynekolog på mottagningen, det finns dock fortfarande vissa dispenser.
Maria Jarkander Rolff, Octaviakliniken, föreslås som ny representant i gruppen.
17. Catharina Lyckeborg Heimburger väljs till revisor (omval), Britt-Marie Carsjö väljs till revisorssuppleant (omval).
18.Inger Alenius, Helen Wennerström och Anna-Maria Kanold kvarstår i valberedningen. Inger Alenius är sammankallande.
19. Kommande utbildningsresa planeras till 180926-30. Årsmötet tycker att det är ok att man återkommer/cirkulerar mellan tidigare resmål som man ansett vara bra.
20. Inga övriga frågor.
21. Ilona Barnard förklarar årsmötet avslutat.
 
Sekreterare  
Teresia Ondrasek Jonsson                                 
 
Justeras                                            Justeras
Ilona Barnard                                   Agneta Ehrenborg
 
 
 

Protokoll årsmöte 160923 

1.              Ilona Barnard hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2.              Årsmötet förklarar årsmötet behörigt utlyst.
3.              Till ordförande för mötet väljs Ilona Barnard. Till sekreterare väljs Jennie Stolt.
4.              Ordförande IB och Sara Sundén Cullberg väljs till att justera protokollet.
5.              Dagordningen godkänns
6.              Ordförande IB föredrar styrelsens årsberättelse. Se bilaga.
7.              Redovisning av revisorns berättelse (revisor Catharina Lyckeborg Heimburger) samt redogörelse för föreningens ekonomi (kassör Katarina Johansson). Ekonomin är god. Utgifterna är få. De flesta styrelsemötena har varit telefonmöten, dessa har endast kostat telefonavgiften. Arvode till styrelsen tas ut i form av reducerad avgift på utbildningsresan.
8.              Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.
9.              Inga motioner har inkommit från medlemmar eller styrelse
10.           Mötet gav styrelsen mandat att själva bestämma ev arvode till styrelsen Resor till styrelsemöten bekostas av föreningen men hittills har detta inte varit aktuellt. Arvode till styrelsen tas ut i form av reducerat avgift på utbildningsresan. Revisorns arvode fastställs till 0 kr.
11.           Årsavgiften beslutas oförändrad till 200 svenska kronor
12.           Valberedningen föreslår styrelsen för 2017 ska bestå av Ilona Barnard (omvald) Johanna Andersson (omvald), Katarina Johansson (omvald) Till ny styrelseledamot efter avgående Jennie Stolt föreslås Teresia Ondrasek Jonsson.
13.           Mötet väljer enligt valberedningens förslag Ilona Barnard till ordförande, Johanna Andersson till webmaster, Katarina Johansson till kassör, Teresia Ondrasek Jonsson till sekreterare. Kassör och ordförande tecknar föreningens firma var för sig.
14.           Till föreningens representant i SPLF samt taxeförhandlingar väljs Eva-Britt Tågsjö efter Maria Cederholm
15.           Årets förhandlingar berättas. Information om vinster i välfärden. SKL vill inte föra förhandling om taxan i år. Taxan ska förhandlas via SKL och läkarförbundet. SPL styrelse stöttar privata läkare vid ev revision. Många revisioner pågår i landet ffa ekonomiska revisioner via landstinget korrekt journalföring kan också granskas. Revision ska föreliggas av skälig misstanke om oegentligheter. SKL ger juridiskt stöd.
16.           Redovisning från vårdvalsgruppen, Margareta Westerlind. Endast Stockholm har vårdval gynekologi. Basuppdraget obligatoriskt för alla. Ersättningsnivåer för basuppdraget och tilläggsuppdragen är inte klara.  Från januari 2017 finns krav att ”ensammottagningar” inte får startas, de mottagningar som i dagsläget arbetar ensamma har dispens i ytterligare 2 år.
17.           Catharina Lyckeborg väljs till revisor (omvald) Britt-Mari Carsjö väljs till revisorsuppleant.
18.           Eva Hardmeier avgår i valberedningen. Helen Wennerströn (gtb) och Inger Alenius (sthlm) väljs till valberedningen.
19.           Kommande utbildningsresa hålls 27/9-1/10 2017. En föreläsare inom ultraljud gynekologi är preliminärt bokad. Vetenskaplig rådgivare Lena Marions avgår. Karin Bergmark gyn-onkolog har tackat ja till att bli vetenskaplig rådgivare 2017, Karin är invald via styrelsen. Programmet är som tidigare ett tredagarsprogram med 6 timmars föreläsning per dag.
20.           Övriga frågor. Frågan om medlemsmöte under SFOG diskuteras, tidigare år har medlemsmöten under SFOG veckan haft lågt deltagande.
21.           Mötet avslutas
 
Vid protokollet
 
Jennie Stolt
 
Justeras
 
Ilona Barnard                                            Sara Sundén Cullberg