Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Privatgynekologer.

 

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Sveriges Privatgynekologer. Föreningen är en intresseförening inom SFOG.

§2 Ändamål

Föreningens uppgift är att främja vidareutbildning och forskning inom gynekologi och obstetrik, samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga intressen.

§3 Verksamhetsår och Räkenskapsår

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12..

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§4 Medlemsskap

Mom. 1

Som medlem kan antas specialist i obstetrik och gynekologi med huvudsakligen privatpraktiserande verksamhet, eller anställd i privat vårdbolag och som innehar svensk läkarlegitimation.
 

Mom. 2

Ansökan om medlemsskap ska göras till styrelsen, där ansökan prövas.

Mom. 3

Den som ingår i föreningen underställer sig dess stadgar och föreskrifter som beslutas. Vid byte av adress anmäls detta till styrelsen.

Mom. 4

Medlem, som ej erlagt medlemsavgift efter styrelsens anmodan, anses ha utträtt ur föreningen.

Mom. 5

Ifall återinträde i föreningen önskas, förfars som i mom. 2 för inträde.

Mom. 6

Medlemmar erlägger den årsavgift, som har fastställts av årsmötet föregående år. 

Mom. 7

Alla medlemmar har rösträtt, en röst per medlem.

Mom. 8

Medlem, som varit medlem i två år, är valbar till styrelsen.

§5 Organisation

Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ:

Mom. 1

Årsmöte §6 Mom. 1-7

Allmänt möte §7 Mom. 1-2

Styrelse §8-11

Mom. 2

Vid eventuell anställning av personal inom föreningen, ska föreningen vara huvudman för denna.

§6 Årsmöte

Mom. 1

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Mötet ska hållas före december månads utgång. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötet, om inte detta fastslagits vid tidigare årsmöte eller allmänt möte.

Mom. 2

Kallelse till årsmöte ska skickas senast en månad före dess hållande.

Senast i samband med årsmötet ska verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen

över det föregående årets förvaltning finnas tillgänglig för medlemmarna.

Kallelse får tillställas medlemmarna per e-brev.

Mom. 3

Styrelsemedlemmarna saknar rösträtt vid behandling av verksamhetsberättelsen och

vid beslut om ansvarsfrihet. Revisorer, som inte är medlemmar, har förslags- och yttranderätt.

Mom. 4

Årsmötets beslut fattas, såvida inget annat stadgas, genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal , gäller den mening  föreningens ordförande biträder. Om någon medlem begär votering, öppen eller sluten, ska denna begäran bifallas. Beträffande val, se §8, Mom 1.

Medlem som inte kan närvara äger rätt att lämna fullmakt till annan föreningsmedlem. En medlem får ha högst två sådana fullmakter.

Mom. 5

Motion eller förslag till årsmötet kan väckas av envar medlem. Denna ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan årsmötet.

Mom. 6

Dagordning vid årsmötet ska uppta följande ärenden, förutom sådana som styrelsen kan föreslå:

-Val av ordförande

-Val av mötessekreterare

-Val av justerare, tillika rösträknare

-Val av revisor och revisorsuppleant, varav sistnämnde ska vara medlem i föreningen.

-Föreningens verksamhetsberättelse.

-Föreningens revisionsberättelse.

-Beslut om ansvarsfrihet.

-Fastställande av styrelsens och revisorernas arvode/ersättning.

-Fastställande av årsavgift för följande verksamhetsår.

-För tiden intill dess att nästa årsmöte hålls, ska val ske av ordförande, styrelse, representant för taxeförhandlingar, representant till verksamhetschefsmöterna, representant för kontakt med SPLF och representant för kontakt med SFOG.

-Rapport från representant i taxeförhandlingar

-Rapport fån representant ang verksamhetschefsmöterna.

-Rapport från SPLF.

-Rapport från SFOG.

Mom. 7

Årsmötesprotokoll bör i justerat skick föreligga senast en månad efter årsmötet.

§7 Allmänt möte

Mom. 1

Årsmötet beslutar om hur ofta allmänt möte ska hållas. Kallelse till allmänt möte ska utgå senast två veckor före mötet.

Mom. 2

I fråga om omröstning vid allmänt möte tillämpas samma föreskrifter som stagdas i §6 Mom. 3-4.

Mom. 3

Extramöte ska hållas ifall styrelsen finner det lämpligt eller minst 1/3 av medlemmarna skriftligen så begär. Mötet ska då hållas inom sex veckor och kallelse ska utgå minst två veckor före mötet.

§8 Föreningsstyrelse

Mom. 1

Styrelsen består av minst tre ledamöter .

Samtliga val sker vid årsstämman, såvitt inte annat framgår. Val kan ske genom öppen eller sluten omröstning. Om två personer får lika röstetal, avgörs valet genom lottning.

Mom. 2

Styrelsen beslutar om tecknande av föreningens firma.

Mom.3

Styrelsen äger rätt att vid behov utse utskott.

Mom.4

Styrelsen äger rätt att, om så erfordras, kalla utomstående personer som adjungerade ledamöter att deltaga i överläggningarna.

§9 Styrelsens ålägganden

Mom. 1

Styrelsen utövar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av årsmötet fattade beslut.

Mom. 2

Styrelsen ska hålla konstituerande sammanträde inom en månad efter årsmöte och minst fyra gånger per år.

Mom. 3

Styrelsen förvaltar med gemensamt ansvar alla föreningens tillgångar.

Mom. 4

Ifall styrelsen skulle finna, att fara är för handen att föreningens intäkter inte räcker till för att täcka dess kostnader, åligger det styrelsen att sammankalla medlemmarna till allmänt möte, vid vilket dessa äger bestämma hur föreningen ska förfara för att avhjälpa den befarade bristen.

Mom. 5

Styrelse ska delge medlemmar viktiga meddelanden och skrivelser som inkommer till föreningen.

Mom. 6

De frågor som föreningen remitterat till styrelsen ska noggrant utredas. Styrelsens förslag och synpunkter bör framföras vid nästkommande möte.

Mom. 7

Styrelsen ska senast den 31 mars tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper och inventarieförteckning med bokslut för granskning. Därutöver ska styrelsen överlämna styrelseprotokoll och mötesprotokoll samt i övrigt ge revisorerna begärda uppgifter.

§10 Funktionärernas ålägganden

Mom. 1

Ordförande har att i samråd med styrelsen leda föreningens verksamhet. Ordförande leder förhandlingarna vid såväl styrelsemöten som allmänna möten samt ansvarar för verkställande av allmänna mötens och styrelsens beslut. Vid förfall för ordförande ska annan styrelseledamot inträda i ordförandes ställe.

Mom. 2

Ordförande ska öppna årsmötet och leda dess förhandlingar tills mötesordförande blivit utsedd. Ordförande övervakar att föreningens stadgar och fattade beslut efterföljs, samt ska där annat inte beslutats representera föreningen utåt i alla angelägenheter, som rör föreningens verksamhetsområde.

§11 Styrelsemöte

Mom. 1

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att kalla till styrelsemöte om minst två styrelseledamöter så begär. Kallelse till styrelsemötet meddelas senast två veckor före sammanträdet.

Mom. 2

Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter, däribland ordförande, är närvarande.

Mom. 3

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§12 Revision

Mom. 1

Vid årsmötet väljs ett år i sänder en revisor samt en revisorsuppleant. För att kunna bli utsedd till revisorsuppleant krävs medlemsskap i föreningen.

Mom. 2

Revisorerna ska granska föreningens räkenskaper och övriga handlingar enligt god revisionssed för det verksamhetsår de är valda.

Mom. 3

Revisionsberättelsen bör vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§13 Fonder

Eventuella fonder och andra medel förvaltas av styrelsen.

§14 Stadgeändringar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet. Beslutet måste stödjas av 2/3 av de avgivna rösterna.

§15 Upplösning

Mom. 1

Beslut om föreningens upplösning ska fattas vid årsmöte. Beslutet måste fattas med minst 2/3 majoritet.

Mom. 2

För det fall att föreningen upplöses, ska dess handlingar och tillgångar sedan skulderna betalats, överlämnas till någon stiftelse, som har hemvist i Sverige och som verkar för föreningens ändamål. För det fall att sådan stiftelse saknas, ska föreningens handlingar och tillgångar överlämnas till någon stiftelse, som har hemvist i Sverige och vars ändamål är att främja vetenskaplig medicinsk forskning.